Tại sao code Pascal bị lỗi "Error 36 : BEGIN expected" trong khi đã có begin rồi?

uses crt phải khai báo đầu tiên, sau đó mới đến var a,b, tong: integer;

3 Likes

thanks bạn nhá !!!

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?