Tại sao code của tôi thường ngắn gọn như vậy

Các dự án thường chúng ta hay phải làm các danh mục trong đó có các tính năng như tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, xuất excel. Form nào các bạn cũng phải làm một lưới hiển thị, làm sự kiện thêm mới, sửa, validate dữ liệu khi lưu, sự kiện xóa. Form nào cũng từng đấy bước không thể khác được.

Tôi ví dụ như làm một Form quản lý danh mục tin. Đây chỉ là ví dụ mô phỏng thôi nhé. Ta có thể có đoạn code như sau

public class ManageCategory
{
  public void ShowFormEdit(Category category)
  {
    // Hiển thị form cập nhật hoặc thêm mới
  }
  
  public void Save(Category category)
  {
    // Validate trước khi lưu
    // Thực hiện lưu
  }
  
  public void Delete(Category category)
  {
    // Validate xóa
    // Thực hiện xóa
  }
  
  // Lấy dữ liệu hiển thị lên lưới
  public string Keyword { set; get; }
  public List<Category> GetData(int pageIndex, int pageSize, string fieldOrder, string dir)
  {
    // ....
  }
  
  public void ExportExcel(List<Category> categories)
  {
    // Điền vào excel cho client tải xuống
  }
}

Rồi một Form quản lý loại sản phẩm

public class ManageProductType
{
  public void ShowFormEdit(ProductType productType)
  {
    // Hiển thị form cập nhật hoặc thêm mới
  }
  
  public void Save(ProductType productType)
  {
    // Validate trước khi lưu
    // Thực hiện lưu
  }
  
  public void Delete(ProductType productType)
  {
    // Validate xóa
    // Thực hiện xóa
  }
  
  // Lấy dữ liệu hiển thị lên lưới
  public string Keyword { set; get; }
  public List<ProductType> GetData(int pageIndex, int pageSize, string fieldOrder, string dir)
  {
    // ....
  }
  
  public void ExportExcel(List<ProductType> productTypes)
  {
    // Điền vào excel cho client tải xuống
  }
}

Như các bạn thấy thì Form nào chúng ta cũng phải làm từng đấy bước. Mà đấy là code server, chưa kể code javascript cũng vậy. Các Form mà cứ code đi code lại như vậy hoài rất mất công và sinh ra chán. Lúc gặp lỗi hoặc thêm chức năng thì Form nào cũng phải vọc vào mà sửa.

Vậy bây giờ chúng ta hãy nghĩ khác đi. Trừu tượng nó thành như này

public abstract class Manage<T>
{
  public void ShowFormEdit(T t)
  {
    // Hiển thị form cập nhật hoặc thêm mới
  }
  
  public void Save(T t)
  {
    // Validate trước khi lưu

    BeforeSave();
    // Thực hiện lưu
  }

  protected virtual void BeforeSave(T t)
  {
    
  }
  
  public void Delete(T t)
  {
    // Validate xóa
    // Thực hiện xóa
  }
  
  // Lấy dữ liệu hiển thị lên lưới
  public vitural List<T> GetData(int pageIndex, int pageSize, string fieldOrder, string dir)
  {
    // ....
  }
  
  public void ExportExcel(List<T> list)
  {
    // Điền vào excel cho client tải xuống
  }
}

Và nếu là quản lý chuyên mục tin sẽ là như này

public class ManageCategory : Manage<Category>
{
  public string Keyword { set; get; }
}

Nếu là quản lý loại sản phẩm

public class ManageProductType : Manage<ProductType>
{
  public string Keyword { set; get; }

  protected override void BeforeSave(ProductType productType)
  {
    // Mở rộng validate thêm
  }
}

Chúng ta sẽ không phải code một lần mà lại phải code thêm một lần nữa. Bug ít đi, thêm tính năng cũng sẽ nhanh hơn. Để phát triển, tại lớp Generic các bạn có thể đặt sự kiện, phương thức virtual, abstract để các lớp cụ thể override lại. Ví dụ như ManageProductType override lại BeforeSave để viết thêm validate

Tuy vậy để code được trừu tượng các bạn sẽ phải có nhiều kỹ năng và các kiến thức cơ bản là cực kỳ cần thiết. Và với tùy theo các Framework các bạn đang theo các bạn có thể viết các mô hinh cho phù hợp. Trên đây chỉ là code ví dụ mà thôi.

Ngoài ra không chỉ làm những Form quản lý danh mục mà chúng ta có thể mở rộng ra nhiều bài toán khác nhau. Với tôi sau nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã làm nhiều yêu cầu với nhiều mô hình khác nhau. Tuy nhiên cũng có một vài lần làm trừu tượng với những yêu cầu lớn. Điển hình như tôi tham gia dự án Staxi (Một sản phẩm đặt xe tương tự như Grab, Uber), mô hình trừu tượng một khối kết nối. Từ đó kế thừa tạo ra các khối như tổng đài, server, App Client, mỗi mỗi khối có nhiệm vụ nhận, và truyền tín hiệu. Rồi dự án phân tích dữ liệu từ hộp đen. Cũng trừ tượng mô hình phân tích để kế thừa cho phân tích dữ liệu cho Taxi, Bus và Xe vận tải. Và rất nhiều dự án khác. Tôi sẽ chia sẻ trong những lần tới.
http://sonpc20.com/tai-sao-code-cua-toi-thuong-ngan-gon-nhu-vay

1 Like

Em chưa đọc.
Không liên quan nhưng Cong_Son_Pham & sonpc20.com

2 Likes

Nếu bạn thấy là kiến thức bổ ích thì có liên quan cũng ko quan trọng

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?