Tại sao câu lệnh for (i = 0; arr[i]; ++i) không có điều kiện cho i?

Mọi người cho em hỏi vòng lặp for ở cuối bức hình sao khác với vòng for bình thường thế ạ (không có điều kiện cho biến i). Em cảm ơn.

Tức là arr[i] != 0. Do != 0 được hiểu là true.

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?