Tại sao 2 code này ra kết quả khác nhau?

#include <iostream>

using namespace std;

float tong(int a) {
  float tong1 = 0;
  for (int i = 1; i <= a; i++)
    tong1 += i;
  return tong1;

}
float luythua(int a, int b) {
  float lt = 1;
  for (int i = 1; i <= b; i++)
    lt *= a;
  return lt;

}
float gt(int a) {
  float gt1 = 1;
  for (int i = 1; i <= a; i++)
    gt1 *= i;
  return gt1;

}

int main() {
    freopen("tonghop.inp", "r", stdin);
    freopen("tonghop.out", "w", stdout);
    int x, n;
    cin >> x >> n;

    float s1 = 0;
    float s2 = 0;
    float s3 = 0;
    float s4 = 0;
    float s5 = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      s1 += 1 / tong(i);
    printf("%.2f\n", s1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      s2 += luythua(i, i);
    printf("%.1f\n", s2);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      s3 += luythua(x, i) / tong(i);
    printf("%.1f\n", s3);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      s4 += luythua(x, i) / gt(i);
    printf("%.1f\n", s4);
    for (int i = 0; i <= n; i++)
      s5 += luythua(x, 2 * i + 1) / gt(2 * i + 1);
    printf("%.1f", s5);
}
  #include <iostream>

  using namespace std;

  float tong(int a) {
    float tong1 = 0;
    for (int i = 1; i <= a; i++)
      tong1 += i;
    return tong1;

  }
  float luythua(int a, int b) {
    float lt = 1;
    for (int i = 1; i <= b; i++)
      lt *= a;
    return lt;

  }
  float gt(int a) {
    float gt1 = 1;
    for (int i = 1; i <= a; i++)
      gt1 *= i;
    return gt1;

  }

  int main() {
    freopen("tonghop.inp", "r", stdin);
    freopen("tonghop.out", "w", stdout);
    int x, n;
    cin >> x >> n;

    float s1 = 0;
    float s2 = 0;
    float s3 = 0;
    float s4 = 0;
    float s5 = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      s1 += 1 / tong(i);

    for (int i = 1; i <= n; i++)
      s2 += luythua(i, i);

    for (int i = 1; i <= n; i++)
      s3 += luythua(x, i) / tong(i);

    for (int i = 1; i <= n; i++)
      s4 += luythua(x, i) / gt(i);

    for (int i = 0; i <= n; i++)
      s5 += luythua(x, 2 * i + 1) / gt(2 * i + 1);

    printf("%.2f\n", s1);
    printf("%.1f\n", s2);
    printf("%.1f\n", s3);
    printf("%.1f\n", s4);
    printf("%.1f", s5);
    return 0
  }

Sao 2 cái code trên khi test với test case 8 9 thì nó ra kết quả khác nhau ạ? Nó có liên quan tới bộ nhớ hay gì ko ạ?

vì code không giống nhau :smirk: :smirk: :smirk: :smirk:

4 Likes

Ý bạn 2 đoạn trên chỉ khác nhau ở phần in các giá trị ra thôi à?

4 Likes

Giá trị khác nhau đơn giản vì vị trí printf khác nhau thôi, cụ thể thì mời em debug :wink:. Ngoài ra, có điểm hơi thừa:

Ở đoạn code 1

for (int i = 1;i<=n;i++)
  s1 += 1/tong(i);
printf("%.2f\n",s1);
for (int i = 1;i<=n;i++)
  s2 += luythua(i,i);
printf("%.1f\n",s2);
for (int i =1;i<=n;i++)
  s3 += luythua(x,i)/tong(i);
  printf("%.1f\n",s3);
for (int i = 1;i<=n;i++)
  s4 += luythua(x,i)/gt(i);
  printf("%.1f\n",s4);
for (int i = 0;i<=n;i++)
  s5 += luythua(x,2*i+1)/gt(2*i+1);
printf("%.1f",s5);

Ở đoạn code thứ 2:

for (int i = 1;i<=n;i++)
  s1 += 1/tong(i);

for (int i = 1;i<=n;i++)
  s2 += luythua(i,i);

for (int i =1;i<=n;i++)
  s3 += luythua(x,i)/tong(i);
  
for (int i = 1;i<=n;i++)
  s4 += luythua(x,i)/gt(i);
  
for (int i = 0;i<=n;i++)
  s5 += luythua(x,2*i+1)/gt(2*i+1);


printf("%.2f\n",s1);
printf("%.1f\n",s2);
printf("%.1f\n",s3);
printf("%.1f\n",s4);
printf("%.1f",s5);
return 0;
}

Tại sao không gộp các vòng lặp for vào chung một cái :thinking:? Giống nhau hết cả mà(trừ cái i=0 ra):thinking:.
Ngoài ra, khi so sánh hai đoạn code mà mấy phần khai báo hàm, biến, class ở bên ngoài hàm main() thì nên tách ra, ghi kiểu: Các hàm, biến, class mà cả hai đoạn code trên đều sử dụng.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?