Tách ra từng số của một số nguyên và tính tổng của chúng

em thấy có bài tập nhập vào 1 số nguyên (vd: 365) , hãy tách ra từng số và tính tổng của chúng. em đã tách dc sử dụng while ra (5,6,3) nhưng ko biết cách nào tính sum của 3 số đó ? ( em mới nhập môn C) :frowning:

Bạn có 1 biến sum = 0 rồi cộng dồn các số vừa tách được vào sum là được

tách đến đâu cộng đến đó :smile:

Kiểu như này này

while (n != 0)
	{
		int x = n % 10;
		Sum = Sum + x;
		n = n / 10;
	}

biến Sum sẽ giúp bạn cộng các giá trị vừa tách được sau mỗi lần lặp

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?