Subprocess Module trong Python dùng để làm gì?

python

(Nguyễn Hiến) #1

Cho em hỏi cái Subprocess Module trong Python nó làm gì vậy nhỉ


(Lê Trần Đạt) #2

Cái này dùng để tạo process con. Ứng dụng là để chạy mấy cái chương trình khác từ Python. Ví dụ

>>> subprocess.call(["ls", "-l"])
0

>>> subprocess.call("exit 1", shell=True)
1

Xem thêm document tại:

https://docs.python.org/2/library/subprocess.html


(Nguyễn Hiến) #3

Em cám ơn anh Đạt nhiều
:grinning::grinning:


(Nguyễn Hiến) #4

Em có đọc cái bài trên rồi mà ví dụ em chưa hiểu lắm anh có thể viết ra một ví dụ được không ạ


(Lê Trần Đạt) #5

Ví dụ ngắn gọn về check_output, em tìm hiểu các lệnh khác nhé.

import subprocess

echo_output = subprocess.check_output(['echo', 'Hello, DayNhauHoc!'])
print echo_output

ls_output = subprocess.check_output(['ls', '-lth'])
print ls_output

output của script này là

Hello, DayNhauHoc!

total 12K
-rw-r--r-- 1 datle datle    0 Jul  4 18:00 afile.log
drwxr-xr-x 2 datle datle 4.0K Jul  4 18:00 dir_a
drwxr-xr-x 2 datle datle 4.0K Jul  4 18:00 dir_b
-rw-r--r-- 1 datle datle  177 Jul  4 17:59 test_subprocess.py

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?