Sửa lỗi "Unable to start program" trên visual studio c++


Mình mò trên mạng nhiều rồi mà vẫn không fix được

Trong tập tin ShareFunction.cpp bạn làm những gì?

3 Likes

Mình để trống ggggggggggggggggggggggg

À, thế thì xóa nó đi, hoặc viết gì mà bạn muốn vào đó.

3 Likes

à được rồi mình cảm ơn , file .h là file thư viện mà sao mình tạo rồi gọi nó không được nhỉ

file.h phải cùng tên với file .cpp, lúc biên dịch cũng phải liên kết những file.cpp với nhau.

VD: Mình có 3 files (cùng folder): main.cpp, lib.h, lib.cpp.
Trong file main.cpp và file lib.cpp phải có #include "lib.h"
Mình chạy bằng g++ thì mình phải gõ:

g++ main.cpp lib.cpp -o main.exe

Còn nếu dùng IDE thì phải chắc chắn IDE đó đã liên kết các file.cpp, còn không bạn phải tự liên kết lấy. :slight_smile:

2 Likes

ok , cảm ơn , mình gọi #include <lib.h> :3 .

file test

void triangle4(int n) {

	for (int i = 0; i < n; i++) { 
		for (int j = 0; j < i; j++)
			cout << "  ";
		for (int j = 0; j < n-i*2+1; j++) 
			cout << "* ";
		cout << "\n";
	}
}


int main() {

	triangle4(10);


}

file source

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;

int main() {
	cout << "df";
}

Mình có code này sao mình để file source có dữ liệu nó file test không chạy được nhỉ

Là sao bạn. Nhưng nếu bạn include một trong hai file này vào nhau thì không thể, vì cả hai đều có hàm main(). Một chương trình chỉ có duy nhất một hàm main().

Bạn chất khi HĐH chạy nó sẽ gọi hàm main(), cho nên nếu có nhiều hơn một main() thì HĐH sẽ không biết gọi hàm nào. :slight_smile:

2 Likes

Tên file h và cpp khác nhau cũng được. Miễn là trong project không có 2 file cpp giống nhau.

Nó báo thiếu kết thúc file kìa. Cho thêm dòng trống cuối file đi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?