Sửa lỗi tìm min trong mảng 2 chiều

Anh Chị cho em hỏi bài tìm min của em ra gía trị rác là sai chổ nào ạ

Up code lên bạn, screenshot vậy ai biết đường nào mà lần? mà screenshot cũng “very smart”, cái chỗ tìm min thì ko screenshot, đi screenshot chỗ tính sum. catgun

5 Likes

So với nhấn Ctrl + CCtrl + V thì chụp và cắt hình tốn thời gian hơn. Tụi mình khuyến khích chép mã hơn.


Nói cho gọn: biến min chưa được gán giá trị => rác. Nếu rác quá nhỏ thì kết cục là min = rác. Trên hình chính là nó. Bạn tham khảo các bài tìm min/max từ Google nhé.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?