Sửa lỗi khởi tạo DSLK

E gặp lỗi này trong C, ko biết giải quyết. Nhờ Ad hỗ trợ với ạ

#include <stdio.h>

typedef struct node			//Dinh nghia cau truc
{
	int data;        
  node *next;				
};

void InitsList(node *pl)
{
	pl=NULL;				//Ban dau List rong
}

void Show(node *pl)
{
	if(pl==NULL)
		printf("Danh sach rong!");
	else
		printf("Danh sach OK!");	
}
int main()
{
	node *plist;	//Head
	 
	//Khoi tao 
	InitsList(plist);
	
	Show(plist);
	
}

Tại sao Kết quả: Danh sách OK? Đúng lý phải là Danh sách rỗng chứ? Phải sửa làm sao Ad?

#include <stdio.h>

typedef struct node			//Dinh nghia cau truc
{
	int data;        
  node *next;				
};

void InitsList(node **pl)
{
	*pl=NULL;				//Ban dau List rong
}

void Show(node *pl)
{
	if(pl==NULL)
		printf("Danh sach rong!");
	else
		printf("Danh sach OK!");	
}
int main()
{
	node *plist;	//Head
	 
	//Khoi tao 
	InitsList(&plist);
	
	Show(plist);
	
}
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?