Sửa lỗi câu lệnh "If"

c++

(Monitor of A2_K22_CVP) #1

Code của em như này ạ:

if (t==1){
    if (a>b) swap(a, b);
    if (a>c) swap(a, c);
    if (b>c) swap(b, c);
    if ((b+c-n)>0) cout << b+c-n;
    else cout << 0;
  }

Sau khi F9 thì nó báo lỗi như này ạ:


Mọi người giúp em với!!!


(SITUVN.gcd) #2

Không dùng __comp dưới dạng 1 hàm được.

Tham số thứ 3 bạn truyền vào hàm min(), không phải là tên của 1 hàm.


(rogp10) #3

Bạn xem stack trace thử :smiley: thấy ko liên quan chút nào.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?