Sửa code để phát hiện nhập sai và yêu cầu nhập lại

Em đang gặp lỗi lặp vô hạn khi nhập sai giá trị. Giờ em muốn chương trình hiểu là nhập sai và yêu cầu nhập lại . Mọi người có thể chỉ cho em sửa như thế nào được không ạ?

#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

class CongNhan {
private:
  string ten;
  int sanphamNgay;
  string gioitinh;

public:
  CongNhan(string ten = "", int sanphamNgay = 0, string gioitinh = "") {
    this->ten = ten;
    this->sanphamNgay = sanphamNgay;
    this->gioitinh = gioitinh;
  }

  string getTen() {
    return ten;
  }
  string getGioiTinh() {
    return gioitinh;
  }

  int getSanPhamNgay() {
    return sanphamNgay;
  }

  void setSanPhamNgay(int sp) {
    sanphamNgay = sp;
  }
};

class QuanLy {
private:
  CongNhan *congnhan;
  int soCongNhan;
  int soNgayCong;

public:
  QuanLy(int soCongNhan = 0, int soNgayCong = 0) {
    this->soCongNhan = soCongNhan;
    this->soNgayCong = soNgayCong;
    congnhan = new CongNhan[soCongNhan];
  }


  void NhapThongTin() {
    for (int i = 0; i < soCongNhan; i++) {
      string ten;
      int sanphamNgay;
      string gioitinh;
      cout << "Nhap ten cua cong nhan thu " << i + 1 << ": ";
      cin.ignore();
      getline(cin, ten);
      cout << "Gioi tinh cua cong nhan thu " << i + 1 << ": ";
      cin >> gioitinh;
      cout << "Nhap so san pham/ngay cua cong nhan: ";
      cin >> sanphamNgay;
      congnhan[i] = CongNhan(ten, sanphamNgay, gioitinh);
    }
  }

  void ToanBoThongTin() {
    for (int i = 0; i < soCongNhan; i++) {
      cout << "Cong nhan thu " << i + 1 << ": " << endl;
      cout << "Ten: " << congnhan[i].getTen() << endl;
      cout << "Gioi tinh: " << congnhan[i].getGioiTinh() << endl;
      cout << "San pham/ngay: " << congnhan[i].getSanPhamNgay() << endl;
      cout << "-------------------------" << endl;
    }
  }

  void TimKiemThongTin(string ten) {
    bool timkiem = false;
    for (int i = 0; i < soCongNhan; i++) {
      if (congnhan[i].getTen() == ten) {
        cout << "Ten cong nhan: " << congnhan[i].getTen() << endl;
        cout << "Gioi tinh cong nhan: " << congnhan[i].getGioiTinh() << endl;
        cout << "San pham/ngay: " << congnhan[i].getSanPhamNgay() << endl;
        cout << "-------------------------" << endl;
        timkiem = true;
        break;
      }
    }
    if (!timkiem) {
      cout << "Khong tim thay cong nhan co ten " << ten << endl;
    }
  }

  void ThongKe() {
    int tongSanPham = 0;
    for (int i = 0; i < soCongNhan; i++)
    {
      tongSanPham += congnhan[i].getSanPhamNgay();
    }
    cout << "Tong so san pham cua tat ca cong nhan: " << tongSanPham << endl;
    cout << "So ngay lam viec: " << soNgayCong << endl;
    cout << "Nang suat trung binh cua doi la: " << (float)tongSanPham / soNgayCong << " san pham/ngay" << endl;
  }

  void Thidua() {
    for (int i = 0; i < soCongNhan; i++) {
      int nangSuat = congnhan[i].getSanPhamNgay();
      string xepLoai;
      if (nangSuat < 4) {
        xepLoai = "Khong Dat";
      } else if (nangSuat <= 7) {
        xepLoai = "Dat";
      } else if (nangSuat <= 10) {
        xepLoai = "Tot";
      } else {
        xepLoai = "Khong thay";
      }
      cout << setw(10) << congnhan[i].getTen() << " : Nang suat lao dong: " << nangSuat << " =>> " << xepLoai << endl;
    }
  }

  void NangSuatLaoDongMax() {
    int max = 0;
    CongNhan *cnMax = nullptr;
    for (int i = 0; i < soCongNhan; i++) {
      if (congnhan[i].getSanPhamNgay() > max) {
        max = congnhan[i].getSanPhamNgay();
        cnMax = &congnhan[i];
      }
    }
    if (cnMax != nullptr) {
      cout << "Cong nhan co nang suat lao dong cao nhat la: " << endl;
      cout << "Ten: " << cnMax->getTen() << endl;
      cout << "Gioi tinh: " << cnMax->getGioiTinh() << endl;
      cout << "Nang suat lao dong: " << max << endl;
    } else {
      cout << "Khong tim thay cong nhan nao." << endl;
    }
  }
};

class DanhSachQuanLy {
private:
  QuanLy *danhSach;
  int soDoiCongNhan;

public:
  DanhSachQuanLy(int soDoiCongNhan = 0) {
    this->soDoiCongNhan = soDoiCongNhan;
    danhSach = new QuanLy[soDoiCongNhan];
  }

  ~DanhSachQuanLy() {
    delete[] danhSach;
  }

  void NhapThongTin() {
    for (int i = 0; i < soDoiCongNhan; i++) {
      int soCongNhan, soNgayCong;
      cout << "Nhap so cong nhan cho doi cong nhan thu " << i + 1 << ": ";
      cin >> soCongNhan;
      cout << "Nhap so ngay cong cho doi cong nhan thu " << i + 1 << ": ";
      cin >> soNgayCong;
      danhSach[i] = QuanLy(soCongNhan, soNgayCong);
      danhSach[i].NhapThongTin();
}
  }

  void ToanBoThongTin() {
    for (int i = 0; i < soDoiCongNhan; ++i) {
      cout << "Doi cong nhan thu " << i + 1 << endl;
      danhSach[i].ToanBoThongTin();
    }
  }

  void TimKiemThongTin(string ten) {
    for (int i = 0; i < soDoiCongNhan; ++i) {
      cout << "Doi cong nhan thu " << i + 1 << endl;
      danhSach[i].TimKiemThongTin(ten);
    }
  }

  void ThongKe() {
    for (int i = 0; i < soDoiCongNhan; ++i) {
      cout << "Doi cong nhan thu " << i + 1 << endl;
      danhSach[i].ThongKe();
    }
  }

  void Thidua() {
    for (int i = 0; i < soDoiCongNhan; ++i) {
      cout << "Doi cong nhan thu " << i + 1 << endl;
      danhSach[i].Thidua();
    }
  }

  void NangSuatLaoDongMax() {
    for (int i = 0; i < soDoiCongNhan; ++i) {
      cout << "Doi cong nhan thu " << i + 1 << endl;
      danhSach[i].NangSuatLaoDongMax();
    }
  }
};int main() {
  int soDoiCongNhan;
  cout << "Nhap so doi cong nhan: ";
  cin >> soDoiCongNhan;

  DanhSachQuanLy dsQuanLy(soDoiCongNhan);

  cout << "Nhap thong tin cho cac doi cong nhan" << endl;
  dsQuanLy.NhapThongTin();

  int chon;
  string ten;
  do {
    cout << "=========================" << endl;
    cout << "1. Xem toan bo thong tin" << endl;
    cout << "2. Tim kiem thong tin" << endl;
    cout << "3. Thong ke" << endl;
    cout << "4. Danh gia nang suat lao dong tung cong nhan" << endl;
    cout << "5. Tim cong nhan co nang suat lao dong cao nhat" << endl;
    cout << "6. Thoat" << endl;
    cout << "=========================" << endl;
    cout << "Nhap lua chon cua ban: ";
    cin >> chon;

    switch (chon) {
      case 1:
        dsQuanLy.ToanBoThongTin();
        break;
      case 2:
        cout << "Nhap ten cong nhan can tim: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, ten);
        dsQuanLy.TimKiemThongTin(ten);
        break;
      case 3:
        dsQuanLy.ThongKe();
        break;
      case 4:
        dsQuanLy.Thidua();
        break;
      case 5:
        dsQuanLy.NangSuatLaoDongMax();
        break;
      case 6:
        cout << "Cam on quy khach da su dung chuong trinh cua chung toi!" << endl;
        break;
      default:
        cout << "Lua chon cua ban khong hop le. Vui long chon lai." << endl;
    }
  } while (chon != 6);

  return 0;
}

Bạn có thể sử dụng while, hoặc do while để hanle case này, đưa code nhập dữ liệu và validate vào vòng lặp rồi kiểm tra giá trị nhập vào, nếu nhập đúng định dạng thì break cái vòng lặp, còn nhập sai thì tiếp tục vòng lặp

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?