Sửa code C++ kiểm tra số nguyên tố

mình có đoạn code như này

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main() {
	int n;
	cin >> n;
	bool snt = true;
	for (int i = 2; i < sqrt((float)n); i++) {
		if (n % i == 0) {
			snt = false;
			break;
		}
	};
	if (snt == false) {
		cout << n << " khong phai la so nguyen to.";
	}
	else {
		cout << n << " la so nguyen to.";
	};
		
	return 0;
}

không biết sai chỗ nào mà input 4 cũng ra là số nguyên tố ai giúp tui sửa code với

Code này có phải bạn viết ko đấy?
4
snt = true
i=2
i<√4? false, vòng for k chạy

Vậy 4 là snt

à tức là phải chỉnh thành i<=sqrt à:v

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?