Sự khác nhau giữa Browser Cache và Local Storage?

Browser Cache và Local Storage đều là những dữ liệu được lưu ở browser, vậy chúng khác nhau như nào ?

bạn đã tìm hiểu được gì về 2 cái đó, bạn cần so sánh cho mục đích gì?

4 Likes

BROWSER CACHE

đầu tiên browser nó ktra xem trong thư mục cache có file với url cần tải chưa. Nếu chưa nó sẽ gửi request xin download bình thường. Nếu có rồi nó sẽ ktra tiếp “tuổi” của file này, nếu quá thời hạn định sẵn trước đó, vd lần đầu tiên cache thời hạn hợp lệ chỉ là 7 ngày, quá 7 ngày phải tải lại thì nó sẽ gửi request xin down bthg. Nếu còn trong thời hạn, nó sẽ gửi request với 1 header đặc biệt If-Modified-Since: {##}, server khi nhận được request nếu có enable client caching nó sẽ ktra xem file được yêu cầu được sửa đổi khi nào, nếu ko bị thay đổi trước ## thì nó sẽ gửi về response chỉ có header ko có body với status 304 là unmodified (ko thay đổi), browser nhận respone 304 này sẽ lấy file từ cache lên, ko cần down response body. Nếu bị thay đổi trước ## thì server sẽ gửi về response với header 200 ok và body là file đó, browser nhận được response 200 sẽ phải tải response body về :V

  • Các file HTML, code JS được cache trên browser của cậu. Điều này giúp browser không phải download toàn bộ resource đó về máy again and again.
  • HTML static, images resource… được cache trên CDN. Điều này giúp cho browser không phải chờ web server trả về các resource này, khi web server ở rất xa browser của cậu so với CDN.

Thường localStorage sẽ so sánh với cookie, SessionStorage mới hợp lý. Chứ browser cache không liên quan.

P/S: không thể dùng JavaScript để thao tác với browser cache.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?