Sử dụng String Format để chuyển kiểu số sang kiểu tiền tệ

Chào mọi người em muốn nhập vào ô text field 1 con số vd như 20000 thì nó sẽ hiện lên thành 20,000 VNĐ.
Em cũng biết sẽ dùng event focusLost nhưng em không biết dùng hàm String format như thế nào để làm được việc này. Mọi người ai làm được hoặc có cách nào khác thì giúp em nhé em cám ơn :grinning:

Có thể dùng cách sau:

    double price = 20000000;
    Locale locale = new Locale("vi", "VN");
    Currency currency = Currency.getInstance("VND");

    DecimalFormatSymbols df = DecimalFormatSymbols.getInstance(locale);
    df.setCurrency(currency);
    NumberFormat numberFormat = NumberFormat.getCurrencyInstance(locale);
    numberFormat.setCurrency(currency);
    System.out.println(numberFormat.format(price));

Kết quả: 20.000.000 đ

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?