Std::string không có thành viên front(), back()

Hai phương thức này đến C++11 mới có :smiley:

5 Likes

cảm ơn bạn nhé để mình xem

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?