Startup Việt tiếp cận với chuyên gia từ thung lũng Silicon

Giúp bạn tiếp cận những công nghệ mới qua những cuộc hội thảo.
Startup Việt tiếp cận với chuyên gia từ thung lũng Silicon

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?