Sort tên theo bảng chữ cái trong file text

c

(Hung Nguyen Ba) #1

Mình muốn sort tên đã được lưu trong file text theo thứ tự bảng chữ cái thì phải làm như thế nào ạ ?
Thank nhiều !!


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Hung Nguyen Ba.
Bạn đọc file vào ram. Xắp xếp trên ram. Lưu lại thành file.

P/S Tất nhiễn sẽ không thể làm với file 5G trên IPhone được. Xem ai có cao kiến gì khác không.


(Mark) #3

Đọc dữ liệu ra 1 mảng xâu, hoặc con trỏ cấp 2, sắp xếp trên mảng xong, ghi đè lại vào file.


(DungPh) #4

Vậy thì không lưu vào ram nữa mà lưu vào file system được không nhỉ :smiley:

Đọc từng tên, chia nhỏ tên thành n ký tự lưu làm tên folder
ví dụ, có các tên A, ABC, ABCD, XYZT
n = 3

├── A<dir>
├── ABC<dir>
|   └── mark<file> (đánh dấu 1 tên có số ký tự chia hết cho 3)
|   └── D<dir>
├── XYZ<dir>
|   └── T<dir>

Trường hợp tên trùng chắc làm thêm con dấu khác nữa :smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?