Sinh xâu nhị phân kế tiếp

Đề bài: Cho xâu nhị phân X[], nhiệm vụ của bạn là hãy đưa ra xâu nhị phân tiếp theo của X[].

Input Ouput
010101 010110
111111 000000

A/c xem giúp e sai chỗ nào mà không thể ra được output ạ?em cám ơn

 #include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
string s;
void next () {
  int i;
      for(i=s.length()-1;i>=0;i--) {
        if (s[i]==0) {
          s[i]=1;
          break;
        }
      }
      for(int j=i+1;j<s.length();j++) {
        s[j]=0;
      }
}

int display() {
  for(int i=0;i<s.length();i++) {
    cout<<s[i];
  }
}

int main() {
  int T;
  cin>>T;
  while(T--) {
    //string str;
    cin>>s;
    next();
    display();
     }
}

Phương thức display kìa. Phải là void chứ không phải là int nha!

3 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?