Sinh viên cúp học nhiều ở đại học có sao không?

do công việc của gia đình và một số vấn đề riêng, em không thể đi học đầy đủ các buổi và phải thường xuyên vắng lớp, việc mất kiến thức do nghĩ nhiều thì em có thể tự học lại được, nhưng còn vấn đề của trường thì em không rõ, em muốn hỏi các anh liệu nghĩ học nhiều thì có bị trường kĩ luật hay gì không?

hỏi trường bạn chứ hỏi vậy sao mọi người trả lời. mỗi trường mỗi luật mà :sweat_smile:
có trường chả điểm danh, có trường thì gắt nên hỏi vậy chịu á.

4 Likes

Nghỉ quá 20% số buổi trong 1 môn học thì bạn sẽ bị cấm thi. Bị cấm thi thì môn đó bạn sẽ bị điểm F (tạch môn). Tạch quá nhiều môn thì GPA thấp, bạn sẽ bị trường gửi cảnh cáo học vụ. Cảnh cáo học vụ 2 lần thì bạn bị đuổi học. Vậy thôi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?