[SHARE JOB IT] - Lập trình viên PHP

php

(Nguyễn Văn Linh) #1

[JOB IT]
Do tháng 7 này bên mình nhận được order từ khách hàng cũng như triển khai các project tại công ty nên a cần tìm gấp anh em coder cùng chiến một vài Project thực tế tại công ty.

Chỉ cần anh em có kiến thức cơ bản về HTML,CSS,PHP, còn lại sẽ được các anh trong team chỉ bảo. Anh em nào muốn trải nghiệm các dự án thực tế để học hỏi kinh nghiệm về backend cũng như frontend. (Hỗ trợ sau tháng đầu tiên)

Ngoài ra, team cũng muốn tìm các anh em đã có kinh nghiệm 1-2 năm về chiến cùng, tiện thể có thể giúp đỡ, hướng dẫn các em khác luôn. (Offer: 500-1000$)
Team hoạt động tại Hà Nội và chiến full ngày các bác nhé.

Các bạn quan tâm gửi CV trực tiếp qua mail [email protected]
#developer
#programmer
#coder
#programming
#coding
#frameworkphpcsshtmljs


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?