Share Code đọc số thành chữ, - số lớn bao nhiêu cũng cân tất

c-sharp
python
c++

(‏) #41

ừm, lấy cái tên nào cho nó hợp lỗ tai chứ “không_nghìn” nghe ko hiểu gì hết


(Huy Trần Quang) #42

Có code C++ không các bác?


(HK boy) #43

Bạn tự code lại chứ không xin code nhé.


(Red Sand) #44

It’s been a while since an interesting topic on dnh
lẽ ra hàm nhận vào int thì ngon hơn nhưng python nó lại đi xấp xỉ với số quá lớn, hợ hợ trước giờ cứ tưởng cái unlimited digits feature của python phải ngon hơn thế cơ
my python code:

def read_number(num = "", level = -1):
  if int(num) <= 0: return ""
  if len(num) > 3:
    to_read = int(num[-3:])
    remaining = num[0:-3]
  else:
    remaining = "0"
    to_read = int(num)
  res = read_number(remaining, level + 1)
  
  // đọc bình thường theo hàng trăm + explicit ở cuối (nghìn, triệu, tỉ)
  explicit = ""
  if level >= 0:
    explicit = level_name[level%3]
  if to_read <= 0: 
    if explicit == "tỉ ": return res + explicit
    return res

  second_name, third_name = "", ""
  second_explicit = ""
  unit = to_read % 10
  tenth = int((to_read%100)/10)
  hundredth = int(to_read/100)

  first = digit_name[hundredth] + "trăm " if int(remaining) + hundredth > 0 else ""
  if tenth == 0:
    if unit > 0 and first != "": 
      second_explicit = "lẻ "
  elif tenth == 1: second_name = "mười "
  else:
    second_name = digit_name[tenth]
    second_explicit = "mươi "
  if unit == 1 and tenth > 1: third_name = "mốt "
  elif unit != 0: third_name = digit_name[unit]
  return res + first + second_name + second_explicit + third_name + explicit

//Thêm hàm này để catch exception invalid syntax
def TransferToText(value = ""):
  try: 
    val = int(value)
    if val == 0: return digit_name[0]
    return read_number(value)
  except ValueError:
    return "Error: Invalid syntax"

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?