Seminar JavaScript – KMS

KMS có gửi thư mời đi seminar,
Ai có hứng thú thì đăng ký nhé.(không chắc là được xác nhận)

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?