Scrimba - học lập trình qua video + thực hành tại chỗ

Platform học lập trình siêu hay, vừa học vừa thực hành được luôn. Mỗi tội tiếng anh, 500 ae học tiếng anh tốt rồi chiến nào.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?