Sau khi đóng học phí, có phải đóng thêm tiền tín chỉ để đủ qua môn không?

tui thấy trường có bảo đóng học phí là x tiền, theo em tìm hiểu thì trường này có dạy theo tín chỉ, vậy sau khi đóng học phí x tiền trên thì có phải đóng thêm tiền tín chỉ để đủ qua môn không các cậu

Không có khoản tiền nào gọi là để đủ qua môn nhé. Thi rớt môn nào thì đóng tiền học lại, thi lại môn đó, tiền bao nhiêu thì có thể xem trong giấy tờ/ trang web của trường. Nếu không thấy thì hỏi phòng đào tạo hoặc phòng tài vụ.

1 Like

Tiền học phí là tiền mặc định các môn học ở học kỳ đầu do sinh viên mới vào trường chưa biết chọn gì. Do đó ở học kỳ đầu tiên bạn không phải đóng thêm tiền môn học dù có phải dạy tín chỉ hay không.
TUY NHIÊN, học phí không phải là tiền duy nhất mà bạn phải đóng, tùy trường có bày vẽ ra cái gì nữa hay không. Chúc bạn không rớt môn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?