Sắp xếp mảng 2 chiều trong C++

c++

(Hoàng Thiên) #1
#include <iostream>

using namespace std;

int n, m, a[10][10], b[100], k;

void nhapMang(int a[10][10], int n, int m)
{
  for (int i = 0 ; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < m; j++) cin >> a[i][j];
}

void mangB (int a[10][10], int n, int m, int b[100])
{
  k = 0;
  for (int i = 0 ; i < m ; i++)
  {
    for (int j = 0 ; i < n ; j++)
    {
      b[k] = a[i][j];
      k++;
    }
    cout << b[i] << "\t";
  }
}

void sapxep (int b[100], int n, int m)
{
  for (int i = m*n ; i > 0 ; i--)
  {
    for (int j = 0 ; j < i ; j++)
      if (b[j] < b[j + 1])
      {
        int tmp;
        tmp = b[j];
        b[j] = b[j + 1];
        b[j + 1] = tmp;
      }
    cout << b[i] << "\t";
    if (i == n + 2) cout << endl;
  }
}

int main()
{
  cin >> n;
  cin >> m;

  nhapMang(a, n, m);

  cout << "chua sx: " << endl;
  mangB(a, n, m, b);

  cout << "\nda sx: " << endl;
  sapxep(b, n, m);

  return 0;
}

Đoạn code dùng để sắp xếp mảng 2 chiều, em bị mắc lỗi là các hàm khi gọi để dùng thì ko chạy được. Em sửa nhiều lần nhưng vẫn v, mong các anh chị giúp đỡ. Em cảm ơn


(SITUVN.gcd) #2

j < n: là j không phải i.

Vòng lặp 1: lặp n.
Vòng lặp 2: lặp m.
Lúc nhập như nào thì lúc thao tác cũng như vậy.

 • Bạn không nên xuất ngay khi sắp xếp, mảng lúc đó chưa được sắp xếp hoàn chỉnh.
 • Bạn đang sắp xếp giảm dần do cho vòng lặp chạy ngược.

Sửa hoàn chỉnh:

#include <iostream>

using namespace std;

int n, m, a[10][10], b[100], k;

void nhapMang(int a[10][10], int n, int m)
{
  for (int i = 0 ; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < m; j++) cin >> a[i][j];
}

void mangB (int a[10][10], int n, int m, int b[100])
{
  int k = 0;
  for (int i = 0 ; i < n ; i++)
  {
    for (int j = 0 ; j < m ; j++)
    {
      b[k] = a[i][j];
cout << b[k] << "\t";
      k++;
    }
    
  }
}

void sapxep (int b[100], int n, int m)
{
  for (int i = m*n ; i > 0 ; i--)
  {
    for (int j = 0 ; j < i ; j++)
      if (b[j] < b[j + 1])
      {
        int tmp;
        tmp = b[j];
        b[j] = b[j + 1];
        b[j + 1] = tmp;
      }
  }
}

void xuat(int b[100], int n, int m){
for(int i = 0; i < n*m; i++){
cout << b[i] << "\t";
if(i%m==m-1) cout << endl;
}
}

int main()
{
  cin >> n;
  cin >> m;

  nhapMang(a, n, m);

  cout << "chua sx: " << endl;
  mangB(a, n, m, b);

  cout << "\nda sx: " << endl;
  sapxep(b, n, m);
xuat(b,n,m);
  return 0;
}

Chạy thử: https://ideone.com/5uWI8m


(Hoàng Thiên) #3

mình cảm ơn nhiều ^.^


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?