Sắp xếp các chữ số của số nguyên dương n theo thứ tự tăng dần

Viết hàm sắp xếp các chữ số của số nguyên dương n (n≤10^100) theo thứ tự tăng dần

Đầu vào từ bàn phím gồmT+1 dòng

Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng số cần kiểm tra;
T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên n.

Đầu ra
In ra màn hình T dòng, mỗi dòng ghi ra số nguyên nn sau khi đã sắp xếp

mọi người giúp e sửa câu nay với ạ.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  int a[n];
  for(int i = 0; i < n; i++){
    cin >> a[i];
  }
  int tg;
  for(int i = 0; i < n-1; i++){
    for(int j = i+1 ; j < n; j++){
      if(a[i] > a[j]){
        tg = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = tg;    
      }
    }
  }
   for(int i = 0; i < n; i++){
    cout<< a[i] << " " << endl;
  }
}

 1. Đề nói là sắp xếp các chữ số của n, không phải là sắp xếp T số.

 2. Các số nguyên dương này có limit 10^100, tức là không thể lưu dưới dạng int hay kể cả unsigned long long. Bạn đọc và lưu n dưới dạng string là được.

2 Likes
#include <bits/stdc++.h>
#include <string.h>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  string a[n];
  for(int i = 0; i < n; i++){
    cin >> a[i];
  }
  string tg;
  for(int i = 0; i < n-1; i++){
    for(int j = i+1 ; j < n; j++){
      if(a[i] > a[j]){
        tg = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = tg;    
      }
  }
}
   for(int i = 0; i < n; i++){
    cout<< a[i] << " " << endl;
  }  
}

e sửa như này cần sửa thêm j ko ạ

Bạn vẫn chưa hiểu đề bài nhỉ. Chiếu theo đề, văn mẫu của code sẽ như thế này:

cin >> t; // số test
for (int c = 0; c < t; c++) {
  // mỗi test đọc và xử lý 1 số n
  string n;
  cin >> n;
  /*
  code sắp xếp các chữ số của n
  */
  cout << ...; // in ra đáp số
}
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?