Run project trên github

Mình đang học spring và muốn tìm vài project trên github để tìm hiểu
Với những project người ta không đưa database vào thì làm sao để có thể run nó ở localhost
chẳng hạng như cái này: https://github.com/halo-dev/halo

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?