Phép khử Gauss - Jordan

python

(Phát) #1

Bác nào giải thích hộ e sao ở vòng for thứ 3 nó lại ko chạy vơi ạ!
Kết quả trả về thì là ma trận đường chéo nhưng lại giữ nguyên đường chéo cũ :((

def gaus_jordan(A):
 N = len(A)
 for i in range(N):
  for k in range(N):
   if k != i:
    for j in range(N):
     A[k][j] = A[k][j] - A[i][j]*A[k][i]/A[i][i]
 return A

import numpy as np
A = np.array([[1,3,5,7], [6,8,4,3], [9,1,3,2], [7,3,5,6]], dtype='float')
print(gaus_jordan(A))
import time
time.sleep(100)
//...

(Gió) #2

Thì i=k nó có chạy vòng for thứ 3 đâu mà. nên A[i][i] không bao giờ thay đổi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?