Phân tích high-level requirement and not high-level requirement

Xin chào mn, em đang làm bài tập về phân tích yêu cầu của khách hàng tuy nhiên khi em làm thì em đang vướn mắc vấn đề đó là ví dụ về các high-level requirement and not high requirement nên em mong anh chị xem em làm như vậy là đúng chưa:
Đây là not high-level requirement
image
Còn đây là high-level requirement:
image

Em bổ sung thêm về nhưng tính năng mà em là lọc từ yêu cầu của khách hàng ạ:

 • Authentication
 • Manage Fund
 • Function to the synchronisation between the system and the organisation’s banking system about accounts
 • Add more categories about donor
 • Chatbox
 • Planning management
 • manage contacts and mailing lists
 • category function
 • find suitable criteria for each category
  • Compile the criteria for each category into preliminary application forms
 • change the application forms based on real-time
 • manage their applications
 • notify applicants whether they were successful
 • formally accept a scholarship offer
 • manage active scholarships
 • Give all functions from the old system to the new system
 • search and view available scholarships
 • allow applicants to supply context-sensitive information

Đây là bài làm của cậu à @loi_tran1? Hay là ảnh chụp từ material vậy?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?