Phân tích 1 số tự nhiên thành tích của 2 số tự nhiên gần nhau nhất có thể

Đề bài: Với 1 số tự nhiên a bất kì, bao giờ ta cũng phân tích thành tích hai 2 số tự nhiên n và m (n <= m). Trong các cách phân tích đó với n và m gần bằng nhau nhất ta nói đó là cách “phân tích xấp xỉ”. 30 = 5*6 là cách phân tích xấp xỉ.
Yêu cầu viết chương trình nhập vào số tự nhiên a viết ra tích của hai số n và m thỏa mản điều kiện trên.
Mình chỉ cần lời giải thôi, không cần code đâu. Cảm ơn!

Đề lạ ha :))

Chả phải tích = a sao :))


Còn nếu chỉ là đưa ra m, n thì ý tưởng của mình như sau:
Duyệt i từ căn a ==> 1
Nếu a % i == 0 thì i và a/i sẽ là là phân tích sấp sỉ :)) Vậy thôi

4 Likes

n và m phải gần bằng nhau nhất nhé bạn.

n là ước lớn nhất trong khoảng từ 1 đến căn a

1 Like

Sorry bạn nha. Tại code của mình bị sai một vài chỗ nên mới ra kết quả sai

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?