Phần lớn thời gian của một lập trình viên là dùng để code?


Nếu bạn hỏi một nhà phát triển phần mềm rằng họ dành thời gian để làm công việc gì nhiều nhất, thì họ sẽ nói với bạn rằng họ dành phần lớn thời gian để viết code.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự quan sát công việc mà các nhà phát triển phần mềm dành thời gian của họ để làm, thì bạn sẽ nhận ra rằng họ dành phần lớn thời gian của họ để cố gắng hiểu code.

Bạn đọc tiếp bài viết ở đây nhé: http://bit.ly/1zXXFoe

5 Likes

Đây là một vấn đề mà nhiều bạn mới học lập trình thường hay hiểu lầm về ngành công nghiệp phần mềm.

@hungho em nghĩ tiêu đề nên sửa lại thành

Phần lớn thời gian của một lập trình viên là dùng để code?

Vì đây là câu hỏi. Nếu là câu khẳng định thì

Phần lớn thời gian của một lập trình viên là dùng để đọc hiểu code.

5 Likes

thời gian nạp thêm thư viện vào đầu, là thời gian nhức đầu nhất!:smile:

2 Likes

Đang định đọc thì link hết hạn ;-;

Bài gốc đây :smiley:

4 Likes

Cảm ơn bác rất nhìu ^^

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?