Phân biệt return 0 và break

Phân biệt giúp mình return 0 và break với? Và kiểu như có 1 vòng lặp for, trong for có 1 câu lệnh if, nếu xét xong đk for đúng, xét đk if đúng, rồi thực hiện bla bla sau đó nên dùng return 0 hay break để thoát for mặc dù chưa xét hết đk for ?
Em cảm ơn.

tùy trường hơp. Nếu bạn còn việc phải làm sau vòng lặp thì dùng break. Còn nếu bạn chỉ dùng vòng lặp tìm cái gì rồi thôi thì return trong trường hợp hàm có cần phải trả về 1 giá trị còn không thì break.

6 Likes

return thì nó thoát cả hàm luôn còn break thì nó chỉ thoát vòng lặp thôi. Vì vậy nên dùng cái nào thì tuỳ vào hàm của bạn làm việc gì nữa. :sweat_smile:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?