Nhờ xem giúp code sắp xếp dãy số theo thứ tự tổng các chữ số tăng dần

Đề bài yêu cầu viết chương trình sắp xếp các số này theo thứ tự tổng các chữ số tăng dần.mn xem giúp mình xem code sai chỗ nào với

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int tongchuso(int n){
  int s=0;
  int chuso=n;
  for(;s!=0;){
      chuso=n%10;
      s+=chuso;
      n/=10;
      }
      return s;
      }
  int main(){
        int n;
        cin>>n;
        int a[n];
        for(int i=0;i<n;i++){
            cin>>a[i];
        }
        int tg;
  for(int i = 0; i < n ; i++){
    for(int j = i + 1; j < n; j++){
      if(tongchuso(a[i]) > tongchuso(a[j])){
        tg = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = tg;
      }
    }
  }
  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<a[i]<<" ";
  }

  return 0;
      }

Bạn đang lặp theo n hay lặp theo s vậy?

1 Like

à theo n ạ sr b mình sửa r
nhưng mà hôm qua mình chạy thì còn 1 test case cuối bị time limited exceed
cho mình hỏi làm sao để fix ạ ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?