Nhờ sửa lại đoạn code danh sách liên kết đơn

Đây là đề bài ak:

còn dưới đây là đoạn code của e tự viết nhờ mọi người fix lỗi giúp e. E có chạy được nhưng khi nhập những yêu cầu thì lại không được…:

#include<iostream.h>
#include<string.h> 
#include<iomanip.h> 
#include<fstream.h> 
#include<stdio.h> 
using namespace std; 

struct khachhang
{
	std::string makh;
	std::string tenkh;
	int tuoi;
	std::string tinh; 
	std::string dt;	
};
typedef struct khachhang Khachhang; 
struct node 
{
	Khachhang *data;
	node *pNext; 
};
typedef struct node Node; 
struct singlelist 
{
	Node *pHead; 
};
typedef singlelist SingleList; 
void khoitaodslkd(SingleList *&list)
{
	list=new SingleList;
	list->pHead= NULL; 
}
//tao node khach hang 
Node* taoNode(Khachhang* kh) 
{
		 
	Node *pNode=new Node;
	if(pNode!=NULL)
	{
		pNode->data=kh;
		pNode->pNext=NULL;
		return pNode; 
	}
	else
	{
		cout<<"---Cap phat bo nho that bai---"; 
	}
}
void nhapKH(SingleList *&list,Khachhang *kh) 
{
	cout<<"\n---Nhap vao thong tin khach hang--- "<<endl; 
	fflush(stdin); 
	cout<<"\nNhap ma khach hang: ";
	getline(cin,kh->makh);
 	fflush(stdin); 
	cout<<"\nNhap ten khach hang: ";
	getline(cin,kh->tenkh);
	cout<<"\nNhap tuoi khach hang: ";
	cin>>kh->tuoi;
	fflush(stdin); 
	cout<<"\nNhap tinh: ";
	getline(cin,kh->tinh);
	fflush(stdin);
	cout<<"\nNhap so dien thoai: ";
	getline(cin,kh->dt); 
}
void xuatNode(Node *p)
{
	cout<<setw(20)<<p->data->makh<<setw(20)<<p->data->tenkh<<setw(20)<<p->data->tuoi<<setw(20)<<p->data->tinh<<setw(20)<<p->data->dt<<endl; 
} 
void xuat(SingleList *list)
{
	cout<<setw(20)<<"MA KHACH HANG"<<setw(20)<<"TEN"<<setw(20)<<"TUOI"<<setw(20)<<"TINH"<<setw(20)<<"SDT"<<endl; 
/*	Node *pTmp=list->pHead;
	if(pTmp==NULL)
	{
		cout<<"Danh sach rong";
		return; 
	}
	else
	{
		Khachhang *kh=pTmp->data; 
		cout<<setw(20)<<kh->makh<<setw(20)<<kh->tenkh<<setw(20)<<kh->tuoi<<setw(20)<<kh->tinh<<setw(20)<<kh->dt<<endl;
		pTmp=pTmp->pNext; 
	} */
	for (Node *k=list->pHead;k!=NULL;k->pNext)
	{
		xuatNode(k); 
	} 
}

//tim kiem khach hang tu ma khach hang 
void timkh(SingleList *&list)
{
	string ma;
	cout<<"Nhap ma khach hang can tim: ";cin.ignore();getline(cin,ma); 
	Node *pSearch=list->pHead;
	while(pSearch!=NULL)
	{
		if(pSearch->data->makh.compare(ma)==0) 
	 	xuatNode(pSearch);
	 	else 
		pSearch=pSearch->pNext; //neu chua tim thay thi duyet phan tu ke tiep 
	}
	/*
	for(Node *pSearch=list->pHead;pSearch!=NULL;pSearch=pSearch->pNext)	
	{
		if(pSearch->data->makh.compare(ma)==0) 
	 	xuatNode(pSearch);
	}*/	 
} 
//them mot khach hang vao dau danh sach 
void InsertFirst(SingleList *&list,Khachhang *kh)
{
	Node *pNode= taoNode(kh);//khoi tao node moi 
	if(list->pHead==NULL)
	{
		list->pHead==pNode; //neu mang rong thi pHead chinh la pNode 
	}
	else
	{
		pNode->pNext=list->pHead;//tro next cua pNode =pHead hien tai
		list->pHead=pNode;// Doi pHead hien tai=pNode(pNode tro thanh pHead moi )
	}	
}
//xoa node 
void DelNode(SingleList *&list)
{
	string ma;
	cout<<"Nhap vao ma khach hang can xoa: ";getline(cin,ma);
	Node *pDel =list->pHead;
	if(pDel==NULL)
	{
		cout<<"Danh sach rong....";	
	}
	else
	{
		Node *pPre=NULL;
		while(pDel!=NULL)
		{
			Khachhang *kh=pDel->data;
			if(kh->makh==ma) 
				break;
			pPre=pDel;
			pDel=pDel->pNext; 
		} 
		if(pDel==NULL)
		{
			cout<<"Khong tim thay ma khach hang: "<<ma;
			 
		}
		else
		{
			if(pDel==list->pHead)
			{
		 		list->pHead=list->pHead->pNext;
        pDel->pNext=NULL;
        delete pDel;
        pDel=NULL;
			} 
			else
			{
				pPre->pNext=pDel->pNext;
        pDel->pNext=NULL;
        delete pDel;
        pDel=NULL; 
			} 
		} 
	} 
}
void timtinh(SingleList *&list)
{
	string t;
	cout<<"Nhap tinh khach hang can tim: ";cin.ignore();getline(cin,t); 
	Node *pSearch=list->pHead;
	while(pSearch!=NULL)
	{
		if(pSearch->data->tinh.compare(t)==0) 
		cout<<setw(20)<<pSearch->data->makh<<setw(20)<<pSearch->data->tenkh<<setw(20)<<pSearch->data->tuoi<<setw(20)<<pSearch->data->tinh<<setw(20)<<pSearch->data->dt<<endl;	 	
		pSearch=pSearch->pNext; 
	}	
} 
//Dem so khach hang co so tuoi lon hon 50 
void dem(SingleList *&list) 
{
	int dem=0; 
	Node *pSearch=list->pHead;
	while(pSearch!=NULL)
	{
		if(pSearch->data->tuoi>50)
		dem++; 
		 
	}
	cout<<"So khach hang co so tuoi lon hon 50 la: "<<dem; 	 
}
//Sap xep ds tang dan theo tuoi, sd SelectionSort 
void Sort(SingleList *&list)
{
	Node *q,*min,*p; 
	p=list->pHead;
	while(p!=NULL)
	{
		min=p;q=p->pNext;
		while(q!=NULL)
		{
			if(q->data->tuoi < min->data->tuoi)
			min=q;
			q=q->pNext;
		}
	 	swap(p->data,min->data);
	 	p=p->pNext; 
	} 
} 
void insertAndsort(SingleList *&list, Khachhang *x)
{
 	Node *p = new Node;
 	p->data = x;
 	if (list->pHead == NULL)
 	{ 
	 	list->pHead = p;
 		list->pHead->pNext = NULL;
 	}
 	else
 		{ 
 			p->pNext=list->pHead;
 			list->pHead = p; 
 		}	
 	Sort(list);
}
//Huy toan bo danh sach 
void Delist(SingleList *&list) 
{
	Node *pTemp= NULL;
	while(list->pHead!=NULL)
	{
		pTemp=list->pHead; 
		list->pHead=list->pHead->pNext;
		free(pTemp); //giai phong con tro 
	} 
}
//luu tru danh sach khach hang vao file text
//ham ghi thong tin 1 khach hang vao file
void ghithongtinKH(ofstream &fileout,Khachhang *kh)
{
	fileout<<kh->makh<<", ";
	fileout<<kh->tenkh<<", ";
	fileout<<kh->tuoi<<", ";
	fileout<<kh->tinh<<", ";
	fileout<<kh->dt; 
} 
void luu_file(SingleList *&list)
{
	ofstream fileout;
	fileout.open("DANHSACHKHACHHANG.TXT",ios::out);
	for(Node *k=list->pHead;k!=NULL;k=k->pNext)//dung vong lap de luu tat ca thong tin khach hang 
	{
		ghithongtinKH(fileout,k->data); 
		fileout<<endl; 
	}
	fileout.close(); 
} 
int main()
{
	int n,k;
	SingleList *list; 
	khoitaodslkd(list);
	Khachhang *kh=new Khachhang;; 
	cout<<"Nhap so khach hang: ";cin>>k; 
	for(int i=1;i<=k;i++)
	{
		cout<<"nhap thong tin khach hang thu: "<<i;
		nhapKH(list,kh);
		Khachhang *x=new Khachhang; 
		InsertFirst(list,x); 
	} 
	cout<<"MENU LUA CHON YEU CAU:"<<endl;
	cout<<"1.HIEN THI TOAN BO DANH SACH;"<<endl;
	cout<<"2.TIM MOT KHACH HANG THEO MA KHACH HANG;"<<endl;
	cout<<"3.THEM MOT KHACH HANG VAO DAU DANH SACH;"<<endl;
	cout<<"4.XOA MOT KHACH HANG KHOI DANH SACH TU MA KHACH HANG;"<<endl;
	cout<<"5.NHAP MOT TINH VA IN RA DANH SACH KHACH HANG O TINH DO;"<<endl; 
	cout<<"6.DEM SO KHACH HANG TREN 50 TUOI;"<<endl; 
	cout<<"7.SAP XEP DANH SACH TANG DAN THEO TUOI;"<<endl;
	cout<<"8.THEM MOT KHACH HANG VA VAN GIU NGUYEN THU TU TANG DAN;"<<endl;
	cout<<"9.HUY TOAN BO DANH SACH;"<<endl;
	cout<<"10.LUU TRU DANH SACH KHACH HANG VAO FILE TEXT"<<endl;
	cin>>n;
	switch(n)
	{
		case 1:
		{
			system("cls"); 
			cout<<"Danh sach khach hang: "<<endl;
			xuat(list);	
			break;	
		} 
		case 2: 
		{
			system("cls"); 
			timkh(list); 
			break; 
		}
		case 3:
		{
			system("cls"); 
			Khachhang *x=new Khachhang; 
			cout<<"Nhap thong tin khach hang can them: "<<endl;
			nhapKH(list,x);
			InsertFirst(list,kh); 
			break; 		 
		} 
		case 4:
		{
			system("cls"); 
			DelNode(list);
			xuat(list);
			break;	
		} 
		case 5:
		{
			system("cls");
			timtinh(list); 
			break; 
		}
		case 6:
		{
			system("cls");
			dem(list);
			break; 
		}
		case 7:
		{
			system("cls");
			Sort(list); 
			xuat(list);
			break; 
		}
		case 8:
		{
			system("cls");
			Khachhang *x=new Khachhang; 
			cout<<"Nhap thong tin khach hang can them: "<<endl;
			nhapKH(list,x);
			insertAndsort(list,x);
			break; 
		}
		case 9:
		{
			system("cls");
			Delist(list);
			break; 
		}
		case 10:
		{
			system("cls");
			luu_file(list);
			break; 
		}
		default:
		{
			cout<<"Sai cu phap. Xin moi nhap lai!!!!"; 
		} 
	} 
}

Nhờ mọi người sửa lại đoạn code ds liên kết đơn với ạ. Em cảm ơn

Cụ thể bạn nhập những gì và đến đâu?

khi tôi xuất danh sách đã nhập vào ra thì bị rỗng.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?