Nhờ hướng dẫn đoạn code nhập một phím để thoát chương trình

Ai giúp e đoạn nhập một phim để thoát chương trình với ạ. Không biết code có sao ko mà để break vào nó báo lỗi mà bỏ break ra nó ko out đc chương trinh khi nhập phím esc.Mong các cao nhân chỉ giáo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<string.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>

char* lTrim (char s[])
{
  int i=0;
  while (s[i]==' ')i++;
  if (i>0) strcpy(&s[0], &s[i]);
  return s;

}
char* rTrim (char s[])
{
  int i=strlen(s)-1;
  while (s[i]==' ') i--;
  s[i+1]='\0'; 
  return s;
}
char* trim (char s[])
{  
  rTrim(lTrim(s));
  char *ptr = strstr(s, " ");
  while (ptr!=NULL)
{
  strcpy (ptr,ptr+1);
  ptr=strstr(s," ");
}
return s;
}


int main(int argc, char** argv) 
{
  char s[100];
  char key;
  do
  {
  printf("nhap : ");
  gets(s);
  trim(s);
  printf("chuoi sau khi cat: %s\n",s);
  printf( "nhan phim esc de ket thuc");
  key=getch();
  }
  while (s!=0);
  {

  if (kbhit())
  {
    key=getch();
    if (key == 27)
    {
			
			scanf("chao tam biet ban");
			break;
    }
 
  }
  return 0;
}
    
    
  
  return 0;
}

Vòng lặp chưa chạy xong thì lấy gì mà chạy đến chỗ kbhit(). break dùng bên trong switch - casevòng lặp. Bạn để nó bên trong hay bên ngoài vậy?

1 Like

Em tìm ra hướng giải quyết rồi ạ :smiley: e dùng switch case ạ. Cảm ơn Ad nhiều ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?