Nhờ giải hộ bài tập Xác suất thống kê

Gửi lời Cảm ơn đến anh em nhiều <3.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?