Nhờ chỉ cách đọc dữ liệu vào mảng

đọc dữ liệu từ file vào mảng . xin các sư huynh chỉ giáo
đề : Dữ liệu các nhân viên sẽ được tổ chức và lưu trữ sử dụng cấu trúc dữ liệu array.
Đọc từ file vào mảng danh sách các nhân viên

Cái này trên mạng có mà anh. Tạo vòng lặp rồi gán dữ liệu cho từng cấu trúc trong mảng cấu trúc là đc mà

1 Like
NHANVIEN nhanvien[MAX];
	int index=0;
	ifstream fi("NHANVIEN.txt",ios::in);
	while(!fi.eof())
	{
		getline(fi,nhanvien[index].hoten,',');
		fi.ignore();
		getline(fi,nhanvien[index].vitri,',');
		fi.ignore();
		fi >> nhanvien[index].ngaysinh.ngay;
		fi.ignore();
		fi >> nhanvien[index].ngaysinh.thang;
		fi.ignore();
		fi >> nhanvien[index].ngaysinh.nam;
		fi.ignore();
		fi >> nhanvien[index].hesoluong;
		index++;
	}

chạy bị báo lỗi ở getline, chỉ lỗi getline

bác cần code trên C hay gì vậy bác

2 Likes

à sửa được lỗi rồi đang code bài quản lý nhân viên bên c++

1 Like

Dữ liệu các nhân viên sẽ được tổ chức và lưu trữ sử dụng cấu trúc dữ liệu array.
Đọc từ file vào mảng danh sách các nhân viên

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?