Nhờ các bạn đánh giá giúp mình xem mình sẵn sàng cho job Junior chưa

Nhờ các bạn check code mình xem mình đủ điều kiện làm Junior Web Developer không ? Cảm ơn các bạn. Mình sử dụng React, Nodejs

Nếu chưa đủ trình thì phải học thêm cái gì để đủ trình ?

Github mình: https://github.com/thecatcampaign/

Vậy thì cứ làm từ thấp lên. Đồng thời đưa điều kiện nếu trong quá trình làm mà minh đáp ứng dc lv nào đó thì nâng lên . Đời là vây mà đâu ai dám đưa 1 project lớn cho một người chưa có thông tin gi or chưa làm việc bao giờ ,cho dù mình có giỏi thế nào củng vậy thui. Cứ vào làm đi bạn làm từ thấp việc dể thì làm nhanh nghỉ khỏe .:rofl:

3 Likes

Làm nhanh nghỉ khỏe cũng hay :))

Cách để biết chính xác nhất là apply vào Job junior level, qua phỏng vấn họ sẽ đánh giá được performance của bạn. :))

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?