Nhập từ file và xuất ra file

Mình muốn đọc thông tin từ 2 file và in vào 1 file khác
Mình dùng lệnh

freopen(“input1.txt”,”r”,stdin); 
freopen(“output.txt”,”w”,stdout);

Sau khi code đọc file input1

freopen(“input2.txt”,”r”,stdin);

và đọc file input2
Và khi mình in ra tệp thì chỉ hiện thông tin của tệp input1 thôi ạ
Mọi người có thể gợi ý, định hướng giúp mình đc k ạ :slight_smile:

Cách đọc trên chỉ là chuyển hướng luồng nhập/xuất chính, không nên dùng nếu bạn muốn đọc nhiều tập tin độc lập.
Sao bạn không tạo biến riêng cho từng tập tin mà đọc, việc gì phải chuyển hướng luồng chính như vậy?

// C
FILE* f1 = fopen("in1", "r");
FILE* f2 = fopen("in2", "r");
// C++
fstream fs1("in1");
fstream fs2("in2");
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?