Nhập, sắp xếp, xuất trên hệ điều Ubuntu?

Nhập vào một danh sách họ tên học sinh từ bàn phím đồng thời lưu danh sách đó đã được sắp xếp vào tập tin hocsinh.

Làm cách nào để dùng 1 dòng lệnh để: Nhập + đồng thời sắp xếp được luôn các cao nhân ạ? ( Không dùng shell script ).
Em nghĩ chỉ có thể thực hiện tuần tự các lệnh:

  • Nhập bằng lệnh: cat >> hocsinh
  • Sắp xếp lại bằng: sort hocsinh

Linux được cái bash script (shell script), bạn nói không dùng shell script thì dùng cái gì nữa bạn?

cat >> hocsinh # cái này bạn đưa ra cũng là shell script rồi còn gì?

3 Likes

Cậu thực ra có thể gộp 2 lệnh thành 1 dòng đó :smile:

cat >> hocsinh.txt && sort hocsinh.txt

Cơ mà cậu phải nhập vào EOF (ctrl + D) để kết thúc nhập. Terminate (ctrl + C) lúc nhập ở stdin thì lệnh sort sẽ không chạy.

Hope it helps!

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?