Nhập dữ liệu cho mảng bằng màn hình console

c++

(Kiều Trung Coporation) #1

Em có câu hỏi là có cách nào để nhập dữ liệu mảng thông qua màn hình console bằng việc lưu trữ các giá trị vừa nhập vào file stdin thông qua hàm cin, sau đó lấy từng giá trị in ra ngoài , em có đoạn code sau nhưng chưa đúng

#include <iostream>
#include <cstdint>
#include <array>

using namespace std;
int main()
	{
	array <char, 10> array_1; int x = 0;
	cin >> array_1.at(0);
	cout << array_1.at(0);
	for (; x <= 10; x++)
	{
		if (!cin.eof())
		{
			for (int16_t number(1); number <= array_1.size() - 1; number++)
			{
				cin >> array_1[number]; cout << array_1[number];
				break;
			}
		}
		else if (cin.eof())
		{
			break;
		}
	}
	cout << array_1[4] << endl;
	system("pause");
	return 0;
	}

Mong mọi người giải đáp :slight_smile:


(Sherly1001) #2

Chỗ này vẫn phải thêm x = 0 vào chứ nhỉ ntn này :point_down:

for (x = 0; x <= 10; x++)

(Kiều Trung Coporation) #3

Chứ ko thể để
int x = 0;
lên đầu được ak :slight_smile:


(Sherly1001) #4

Bạn đọc qua nha, mình lười viết lại :laughing:


(SITUVN.gcd) #5

Bạn nói cụ thể “chưa đúng” thế nào?
Mọi thứ đều có nguyên nhân. Phải có lỗi hoặc thông báo hoặc vấn đề cụ thể.


(rogp10) #6

Nếu chương trình là interactive thì vầy chưa đủ đâu, phải nhấn phím nào nữa để ngừng nhập đó.


(Kiều Trung Coporation) #7

Đó đúng là vấn đề của mik với cái code, bạn sửa giúp mik được ko mik nghĩ mãi hk ra


(Kiều Trung Coporation) #8

kiểu là mik chưa làm cách nào để ngừng nhập dữ liệu khi nó đã xuất ra dù đã dùng EOF để break vòng lặp


(SITUVN.gcd) #9

Bạn đã nhập kí tự EOF nhưng nó chưa chịu dừng vòng lặp chứ gì. Thế thì nói ra luôn cho mọi người còn hiểu ý bạn chứ.


(Kiều Trung Coporation) #10

hơi lỗi tí nha sorry :smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?