Ngôn ngữ nào tốt cho kỹ thuật cho kỹ thuật đảo ngược C++ hay C? (về an ninh mạng)

dịch ngược học assembly chứ nhỉ?

2 Likes

Nhưng c++ hoặc c vẫn đáp ứng được.

1 Like

Bạn có thể mô tả rõ hơn về câu hỏi không? Mình hoàn toàn không hiểu bạn đang hỏi gì cả.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?