Multiplexing trong HTTP/2 là gì?

Câu trả lời này viết rất ngắn gọn súc tích về Multiplexing trong HTTP/2. Đồng thời so sánh, phân tích ưu điểm của HTTP/2 với HTTP/1.1

Anh em đọc lấy kiến thức cũ (năm 2015) mà mới(vẫn ít người biết) :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?