MongoDB 3.2: giờ đây phải dựa vào sức mạnh của PostgreSQL - Phần 2

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến. Vì nó phổ biến như vậy nên trên thực tế nó hiện là một đối thủ cạnh tranh với MongoDB.

Link bài viết: http://bit.ly/1NrYdd6

3 Likes

bài viết của 1 a theo đạo postgre chắc lun

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?