Mời anh em sinh viên tham gia cuộc thi dùng công nghệ để giải quyết vấn đề kinh doanh (TP.HCM)

Sinh viên ! sinh viên! Bạn nào sinh viên lập team tham gia đi :grin:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?