Mình muốn lưu các giá trị của Qlistwidgetitem trond QT dùng QSetting thì làm như nào ạ

đây là code mẫu

void MainWindow::SaveSettings()
{


  QSettings setting("MyCompany","myapp");
  setting.beginGroup("MainWindow");
  setting.setValue("position",ui->listWidget->it);
  setting.endGroup();

  qDebug() << "Saved";
}
void MainWindow::LoadSettings()
{


  QSettings setting("MyCompany","myapp");
  setting.beginGroup("MainWindow");
  QRect myrect = setting.value("position").toRect();
  setGeometry(myrect);
  setting.endGroup();

  qDebug() << "Loaded";
}

trong nhóm mình không ai dùng QT ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?