mình là level basic,sao minh k tìm ra nut reply cuôi trang bạn ha

Continuing the discussion from Trust Level hoạt động như thế nào?:

1 Like

có vai topic k tìm ra nut reply all bên dươi… :smile:

ô, hình như vừa Reply rồi này :smile:

:D… k tim dc but reply bên kia

Topic nào lock lại rồi thì không reply được nữa Diệp ơi.

Nếu leader A lock topic, leader B có thê op unlock topic @ltd dó k a dat

thanks a,não đc mở mang rôi …:v

Được

:thumbsup: :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

3 posts were merged into an existing topic: Topic này chứa các post được cho là Off-topic

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?