Mình có 1 đoạn code tạo đa thức bằng danh sách liên kết nhưng k hiểu sao code không chạy. Nhờ ae trợ giúp

c

(Pham Ba Duc) #1
//chỉ thêm Poly nếu hệ số khác 0
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Polynom
{
	int coeff;
	int pow;
	struct Polynom *link;
}Poly;

Poly *createnode(int coeff, int pow)
{
	Poly *node=(Poly*)malloc(sizeof(Poly));
	if(node==NULL) return NULL;
	
	node->coeff=coeff;
	node->pow=pow;
	node->link=NULL;
	
	return node;
}

void addTail(Poly* first,Poly *temp)
{
	if(first==NULL) first=temp;
	Poly *p=first;
	while(p!=NULL)
		p=p->link;
	p->link=temp;
}

void createPoly(Poly *first)
{
	Poly *temp;
	int n,i,x;
	printf("\nBac cua da thuc: "); 
	scanf("%d",&n);
	for(i=0;i<=n;i++)
	{
	    printf("\nHe so cua x^%d: ",i); 
		scanf("%d",&x);
		if(x!=0)
		{
			temp=createnode(x,i);
			addTail(first,temp);
		}
	}
	printf("\n");
}

void printPoly(Poly *first)
{
	if(first==NULL) return;
	Poly* temp;
	temp=first;
	while(temp!=NULL)
	{
		printf("%d;%d  ",temp->coeff,temp->pow);
		temp=temp->link;
	}
}

int main()
{
	Poly* first=NULL;
	createPoly(first);
	printPoly(first);
	
	getch();
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?