Meteor 1.2 ôm lấy Angular và React

Với một bản nâng cấp sắp tới, nền tảng JavaScript Meteor sẽ chứa chuẩn JavaScript mới nhất và sẽ hỗ trợ các framework JavaScript khác là Angular và React như là các view layer.

Link bài viết: http://bit.ly/1hGZrIO

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?