Matplotlib không hiển thị đầy đủ chữ số

from matplotlib import pyplot 


year = [2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026]
data = []

data = []

def main(): 
  wallet = 911000
  i = 1 
  while(True):
    wallet = round(wallet * (1+ 0.08) 
          - wallet * (1 + 0.08) * 0.0009 * 12
          + (12 * 50000))
    data.append(wallet)
    if i == 7:
      break
    else:
      i = i + 1

  print(data)
  pyplot.plot(year,data, color= 'red',marker=".")
  pyplot.plot(year,[154, 228, 30, 33, 470, 5, 661], color= 'green',marker=".")
  pyplot.show()
if __name__ == '__main__':
  main()

Output:

1fee74174228b676ef39

Các bác ơi! Cho em hỏi sao mà em truyền vào số có 7 chữ số mà trên biểu đồ chỉ có một chữ số thui ạ! Có cách nào để khắc phục không ! Em cảm ơn nhiều ạ!

Bạn nhìn thấy đơn vị của trục dọc là 1e6 không? Khi dữ liệu quá lớn thì trục sẽ hiển thị khoảng như vậy đó.

4 Likes

Trên góc bên trái là đơn vị của trục tung đấy :smiley:

4 Likes

Có cách nào bắt nó hiển thị đầy đủ ra ko bác!

Có cách nào cho nó hiển thị ra hết ko vậy bác!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?